การศึกษาประสิทธิภาพและการดัดแปรสมบัติของวัสดุคอมโพสิตอัลจิเนตในรูปแบบของบีดและเส้นใยเพื่อนำมาใช้ในการดูดซับสีย้อมเส้นไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลกัญญา เจียกสูงเนิน, ธนดล กลิ่นสุคนธ์, ภาวินี แฉขุนทด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภากร บุญเสมอ, ยุวธิดา ปักโคทานัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวัฒนา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตเเคลเซียมอัลจิเนตคอมโพสิตมาประยุกต์ใช้ในการดูดซับสีย้อมเส้นไหมจากน้ำทิ้งในกระบวนการย้อมสีทั้งในรูปแบบเส้นใยโซเดียมอัลจิเนตและเม็ดบีดโซเดียมอัลจิเนต โดยศึกษาวัสดุและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการนำวัสดุคอมโพสิตมาขึ้นรูปแบบบีดและเส้นใย โดยเริ่มจากการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการนำสารละลายโซเดียมอัลจิเนตมาขึ้นรูปเป็นบีดและเส้นใยด้วยสารละลายเชื่อมข้ามแคลเซียมคลอไรด์ และแคลเซียมแลกเตท ซึ่งการขึ้นรูปบีดโดยการนำสารละลายโซเดียมอัลจิเนตมาหยดลงในสารละลายเชื่อมข้ามด้วยหลอดหยด ส่วนการขึ้นรูปเป็นเส้นใยทำโดยการเทสารละลายเชื่อมข้ามลงในสารละลายโซเดียมอัลจิเนตแล้วใช้ที่คีบค่อยๆ ดึงให้เป็นเส้น จากนั้นนำบีดและเส้นใยที่ได้มาศึกษาการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลู และคองโกเรดโดยการทดลองการดูดซับแบบแบตส์ (batch) เป็นเวลา 24 ชม. จากนั้นเก็บน้ำสีย้อมที่ได้หลังการดูดซับไปวิเคราะห์ปริมาณด้วยด้วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคลื่น 667 นาโนเมตร และ 500 นาโนเมตร ตามลำดับจากนั้นดัดแปรสมบัติของบีดและเส้นใยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลูและคองโกเรด ด้วยการดัดแปรสมบัติของอัลจิเนตด้วยเจลาติน เพคติน สารลดแรงตึงผิว SLS และ CTAB และศึกษาประสิทธิภาพของเม็ดบีดและเส้นใยในการดูดซับสีย้อมอีกครั้ง จากนั้นศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อการดูดซับสีของบีดและเส้นใย โดยการนำเส้นใยเเละเม็ดบีดไปดูดซับสารละลายสีย้อมทั้ง 2 ชนิดที่อุณหภูมิ 30,50 และ 80 องศาเซลเซียส และศึกษาสมบัติของเส้นใยโดยวิเคราะห์ความทนต่อแรงดึง และการบวมน้ำ และศึกษาสมบัติของบีดโดยการวัดขนาด และการบวมน้ำ รวมถึงการศึกษาลักษณะพื้นผิวของเส้นใยและบีดด้วยเทคนิค SEM

คำสำคัญ: เส้นใยอัลจิเนต บีดอัลจิเนต การดูดซับ สีย้อมเส้นไหม การดัดแปร