เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักษณปรีชา เกี้ยวสันเทียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพรัตน์ แสงฤทธิ์, ธัชพล เวชพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยสำหรับใช้ในการเกษตร เนื่องจากเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเดิมไม่ว่าจะเป็นแบบรวมแผงหรือแบบแยกแผงพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์มีการเคลื่อนย้ายยาก และมีต้นทุนในการใช้งานค่อนข้างสูง รวมถึงไม่เหมาะสมกับบางพื้นที่สำหรับการใช้งานเช่นในสวนหรือในทุ่งนา เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยจึงเป็นเรื่องที่จะศึกษาเพื่อนำไปใช้งานต่อไป