โครงการพัฒนาระบบไร้สัมผัสด้วย Hand detection

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชเดโช สวมกำปัง, ภคนนท์ อองกุลนะ, กฤดากร วันชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัชพล เวชพิทักษ์, ทิพรัตน์ แสงฤทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดเชื้อโรคจากการสัมผัสลูกบิดประตูก่อนที่จะเข้าไปในที่พักอาศัยและเพื่อลดความเสียหายของลูกบิดประตูได้และสามารถป้องกันผู้บุกรุกจากผู้ประสงค์ร้ายด้วยการพัฒนาระบบ Hand detection