กล่องนิรภัยอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทลี ฟุ้งสุข, นันท์นภัส ลาผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย มันอาษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างกล่องอเนกประสงค์ที่สามารถป้องกันและแจ้งเตือนการขโมยของในหอพักหรือ สำนักงานต่างๆ โดยนำรูปแบบของตู้เซฟมาประยุกต์ใช้ โดยทำเป็นกล่องอเนกประสงค์ที่สามารถเก็บของอะไรก็ได้และสามารถกันขโมยได้ด้วย โดยการสร้างคำสั่งจากโปรแกรม Arduino และอุกปรณ์ที่ใช้ตรวจสอบคำสั่งต่างๆ ได้แก่ R307 Optical Fingerprint ใช้ในการตรวจสอบการปลดล็อค , Solenoid Lock ใช้เป็นตัวล็อกตัวกล่อง โดยถ้าลายนิ้วมือมีความถูกต้องบอร์ดจะส่งกระแสไฟฟ้าไป IRFZ44N Power MOSFET เพื่อปรับกระแสไฟฟ้าให้เข้ากับ Solenoid Lock เพื่อปลดล็อคกล่อง และ 801S Vibration Sensor vibration module จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบการสั่นสะเทือน โดยที่จะแจ้งเตือนไปทาง Line Notify และมีการส่งเสียง Buzzer ออกมาทำให้เจ้าของกล่องรับทราบถึงความผิดปกติของกล่องและรีบมาตรวจสอบ โดยที่จะสามารถระบุตำแหน่งได้จากอุปกรณ์ GPS Module GY-NEO6MV2 Ublox ที่ส่งเข้า Line Notify