การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารรักษาอุณหภูมิของจากเส้นใยพืชบุด้วยผิวชั้นนอกของกาบกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑาพร ช่อไม้, เรือนแสน คงสี, ปฐมพงศ์ ขยายแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนต์ตรา ไกรนรา, เพ็ญแข ไหมแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารรักษาอุณหภูมิของจากเส้นใยพืชบุด้วยผิวชั้นนอกของกาบกล้วย มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระยะเวลาการรักษาอุณหภูมิของกล่องจากก้านใบผักตบชวาและนมผักกระเฉดโดยการศึกษาระยะเวลาการลดลงของอุณหภูมิอาหารจนเท่ากับอุณหภูมิห้อง เลือกเส้นใยที่เก็บความร้อนได้ดีที่สุด แล้วนำเส้นใยดังกล่าวมาขึ้นรูปเป็นแผ่น บุด้วยกาบกล้วยที่ได้เตรียมไว้ประกบด้านในเข้าด้วยกันด้วยไคโตซานร้อยละ 3 เพื่อประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์รักษาอุณหภูมิของอาหารที่เป็นของแห้งและของเหลวได้ ขึ้นรูปให้เป็นบรรจุภัณฑ์ แล้วนำไปศึกษาสมบัติสำหรับบรรจุภัณฑ์รักษาอุณหภูมิของอาหารที่ผลิตขึ้นเปรียบเทียบกับกล่องโฟม โดยศึกษาการเป็นฉนวนความร้อน ความหนาและความหนาแน่นของชิ้นงาน