การสรรค์สร้างวอลเปเปอร์สามมิติจากการประยุกต์อัตราส่วนทองคำโดยโปรแกรมจีโอจีบรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา มังคละเดช, ชนนิกานต์ สุวรรณธูป, มนัสวี อินทรพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิต ไวท์ยางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและประยุกต์อัตราส่วนทองคำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานผ่านทางโปรแกรม GeoGebra และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและงดงามจากชุดตัวเลขที่ผู้ศึกษาได้คิดค้นขึ้นมา

ผลงานชิ้นแรก ออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและลดขนาด 0.5 เซนติเมตรในชั้นถัดๆไป จะได้ผลการออกแบบผ่านโปรแกรม GeoGebra ในทำนองเดียวกันก็สามารถสร้างเป็นรูปเรขาคณิตอื่นๆได้เช่นกัน

ผลงานชิ้นที่สอง ผู้ศึกษาออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นเดิมแต่เพิ่มเติมการกำหนดขนาด ลดขนาดและเพิ่มการหมุนเข้าไป เช่น กำหนดขนาด 24 x 24 ซม. ลดความยาวรัศมีลง 0.3 ซม.และ หมุน 5 องศา ในชั้นถัดๆไป เสร็จแล้วปริ้นแบบด้วยกระดาษสีที่เตรียมไว้ จากนั้นตัดกระดาษสีออกตามรอย เสร็จแล้วนำกระดาษสีมาเรียงตามชั้นที่กำหนด

ผลงานชิ้นที่สาม ผู้ศึกษาออกแบบเป็นรูปวงกลมและใช้วิธีการทำแบบผลงานชิ้นที่สองแต่จะตัดแล้วพับออกแทนการตัดออก และในทำนองเดียวกันสามารถทำเป็นขนาดอื่นได้ เช่น ขนาด 20 × 20 ซม. หมุน 5 องศา และลดความยาวรัศมี 0.3 ซม. เข้าไปในชั้นถัดๆไป