สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันจากอนุพันธ์กรดแกลลิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา หงส์เลิศนภากุล, นิพิฐพนธ์ สังข์ทอง, จักรนรินทร์ ศิลสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรชัย แซ่ลิ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือที่เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) โดยศึกษากลไกการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยในการปฏิบัติงานครั้งนี้จะสนใจ อนุพันธ์ของกรดแกลลิก (Gallic acid derivatives) 13 สารที่สังเคราะห์ขึ้น และนำมาวิเคราะห์กลไกการยับยั้งสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ โดยวิธี DPPH อาจจะสร้างชุดทดสอบขึ้นมาโดยใช้ความรู้จากการทำวิจัย นำไปศึกษาหาแนวทางเพื่อสร้างเป็นชุดทดสอบสมบัติต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ที่อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า / ใช้สะดวกกว่า / ราคาถูกกว่า ชุดทดสอบทั่วไป หรืออาจจะเป็นวิธีการตรวจสอบใหม่ที่แตกต่างจากชุดทดสอบทั่วไป