การศึกษาปริมาณน้ำมันจากขยะพลาสติกสามประเภทด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวกร สงจันทร์, พวงมณี พรหมชนะ, พรปวีณ์ แสงลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะ ไชยอ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาขยะพลาสติกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นขยะที่ย่อยสลายยากและมีปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกกันอย่างแพร่หลาย การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำขยะพลาสติกไร้ค่ากลับมาใช้ประโยชน์หรือแปรรูปเป็นแหล่งพลังงาน จึงมีความสำคัญ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในกระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อให้ความร้อนแก่ปฏิกรณ์ไพโรไลซีสที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียสในสภาวะไร้ออกซิเจน โดยก๊าซที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซีสจะถูกควบแน่นและกลั่นตัวเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกนี้ ถือเป็นแนวคิดที่ควรได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึ้นจริง เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานปิโตรเลียม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืน เพื่อทดแทนการใช้พลังงานปิโตรเลียมที่นับวันจะลดลงเรื่อย ๆ

จากวิกฤตขาดแคลนพลังงานและจากปัญหาขยะล้นเมือง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มาและความสำคัญของโครงงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จึงเป็นภาพรวมของโครงการที่ต้องการทำการวิจัยและทดลอง