พัดลมจากการส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายโดยใช้เรโซแนนซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชชานนท์ ธีระตระกูลชัย, ปุญยวีร์ กิติศักดิ์, ภูมิพัฒน์ ไทยนาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัสราภา จันทร์เมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้น ในสังคมปัจจุบัน และได้เกิดเทคโนโลยีต่างๆ ตามมากมาย และทางคณะผู้จัดทำได้พิจารณาหาข้อเสียของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งเราได้ข้อเสียที่ทำให้ เกิดความไม่สะดวกสบาย นั้นคือ การที่เทคโนโลยีที่ไฟฟ้าส่วนมากยังเป็นการจ่ายไฟฟ้าโดยใช้สาย ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวก เช่น ความจำกัดต่อระยะทางการใช้สายไฟฟ้าพื้นที่ที่สายไฟฟ้าตัดผ่าน จะทำให้ เกิดพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้สอยได้ และสามารถให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทางคณะผู้จัดทำได้เลือกพัดลมมาเป็น เทคโนโลยีที่นำมาศึกษาการทำเทคโนโลยีไร้สาย และได้ประดิษฐ์ พัดลมจากการส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายโดยใช้เรโซแนนซ์นี้ขึ้น