การเตรียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสไฮโดรเจลจากหญ้าแขมเพื่อดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานระพี สุทธิธรรม, นุชวรา บุญล่อง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรสุดา รักทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเตรียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสไฮโดรเจลจากหญ้าแขมเพื่อดูดซับโลหะหนักจากน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสไฮโดรเจลที่เตรียมจากลำต้นและใบของหญ้าแขมซึ่งเป็นวัชพืชน้ำจำพวกหญ้า พบได้มากในพื้นที่แฉะ ริมน้ำ โดยเปรียบเทียบหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียมคาร์บอกซีเมทิลไฮโดรเจลจากหญ้าแขมโดยมีตัวแปรที่ศึกษาคือ ความเข้มข้นสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการฟอกเนื้อเยื่อหญ้าแขม ทำการศึกษาที่ความเข้มข้น 5% โดยปริมาตร และ 10% โดยปริมาตร และความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการต้มเนื้อเยื่อหญ้าแขม ทำการศึกษาที่ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ และ 1 โมลาร์ จากนั้นนำเนื้อเยื่อของลำต้นและใบของหญ้าแขมที่ได้จากการเตรียม ไปสกัดคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากแขมและนำไปสังเคราะห์เป็นคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสไฮโดรเจล จากนั้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะด้วยวิธีการ Spectrophotometry ทดสอบกับสารละลายเหล็กมาตรฐานและน้ำเสียตัวอย่างจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช