ทิชชู่เปียกย่อยได้จากเส้นใยใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา มณีเจริญ, ธนัชญา ศรีสุข, กษิดิส กอเซ็ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตกระดาษทิชชู่เปียกที่ได้จากเส้นใยสับปะรดที่สามารถสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อปัญหาขยะสลายยากและ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

ใบสับปะรดเป็นขยะอินทรีย์ที่ได้จากไร่สับปะรดหรือจากการเกษตร โดยใยสับปะรดไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และไม่มีคุณค่าทางการตลาด จึงนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่า โดยทางกลุ่มได้นำเส้นใยเซลลูโลสจากใบสับปะรดมาผลิตทิชชู๋เปียกเนื่องจากเส้นใยดังกล่าวมีความเหนียว จึงได้ศึกษาคุณสมบัติและความแตกต่างของกระดาษทิชชู่เปียกตามท้องตลาด กับทิชชู่เปียกจากเส้นใยใบสับปะรด

ผลการศึกษาพบว่าในการทดสอบคุณสมบัติของเส้นใยจากใบสับปะรด มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับทิชชู่เปียกตามท้องตลาด และสามารถย่อยสลายได้เร็ว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะจากทิชชู่เปียกตามท้องตลาดอีกด้วย