สื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุสซาน่า นุกูล, ประชารัฐ มาลัยสุริยา, ศุภกิตติ์ เวชรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพร เจริญรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

สื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้สื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการทางสายตา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการทางสายตา ในด้านลักษณะของอุปกรณ์ ด้านการใช้งาน ด้านความรู้ความเข้าใจหลักการใช้งานและด้านประสิทธิภาพของเครื่องโดยให้คะแนนจากการใช้สื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยออกแบบการทำงานโดยใช้บอร์ด Arduino ควบคุมการออกเสียงตัวอักษรด้วยชุดคำสั่ง โดยผู้พิการทางสายตาจะสัมผัสอักษรเบรลล์บนปุ่ม เมื่อกดจะได้ยินเสียงอ่านอักษรนั้น ๆ

ผลการทดลองพบว่า พบว่า มีประสิทธิภาพการทำงานของสื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการร้อยละ 86.79 และความพึงพอใจการใช้สื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการทางสายตา ในด้านลักษณะของอุปกรณ์ ด้านการใช้งาน ด้านความรู้ความเข้าใจหลักการใช้งานและด้านประสิทธิภาพของเครื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.38 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับเกณฑ์ “มาก”