การออกแบบและศึกษาผลของความสูงของคอลลัมน์ แรงดันไฟฟ้าของเครื่องปั้มสุญญากาศ และระยะเวลาการพ่นหมอก ต่อความสามารถในการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลด้วยเครื่องพ่นหมอกอัลตราโซนิค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไตรภพ วิเชียรสาร, วัชรพงษ์ สัจจารักษ์, ธีรภัทร เจริญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิศร รัชนิพนธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การออกแบบและศึกษาผลของความสูงของคอลลัมม์ แรงดันไฟฟ้าของเครื่องปั้มสุญญากาศ และระยะเวลาการพ่นหมอก ต่อความสามารถในการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลด้วยเครื่องพ่นหมอกอัลตราโซนิค การออกแบบเครื่องกลั่นทำได้โดยการใช้เครื่องพ่นหมอกอัลตราโซนิคเป็นตัวเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นไอน้ำทะเล และทำการแยกไอน้ำเค็ม และไอน้ำจืดออกจากกันด้วยความแตกต่างของความดันไอของเหลว และทำการรวมไอน้ำจืดโดยใช้ปั้มสุญญากาศคู่กับการควบแน่นโดยใช้ความเย็น ตรวจสอบค่าความเค็มโดยใช้ saltility reflex trometer และ วัดปริมาณไอน้ำที่เกิดขึ้นจากการชั่งน้ำหนักเพื่อเปรียบเทียบความสามารถจากการกลั่น โดยสิ่งที่คาดว่าได้จากค้นพบได้แก่ 1) ระยะที่เหมาะสมของคอลัมม์ในการแยกน้ำจืดออกจากน้ำทะเล โดยใช้คลื่นเสียงจากเครื่องอัลตราโซนิคที่มีความถี่สูงถึง 40,000 เฮิรตซ์ ที่สามารถกลั่นน้ำทะเลที่มีค่าความเค็ม 35 ppt เป็น 0 ppt 2) เมื่อกำหนดแรงดันไฟฟ้าของเครื่องปั้มสุญญากาศที่ต่างกันในช่วง 5 โวลต์ 8 โวลต์ และ 12 โวลต์ จะส่งผลต่ออัตราการกลั่นน้ำจืดจากน้ำทะเลที่ต่างกัน 3) เมื่อกำหนดระยะเวลาการพ่นหมอกด้วยเครื่องอัลตราโซนิคต่างกันที่ 0 นาที 3 นาที และ 5 นาที จะส่งผลต่ออัตราการกลั่นน้ำจืดจากน้ำทะเลต่างกัน