แอพพลิเคชันแจ้งเตือนผู้สูงอายุให้ทานยาหรือผู้ที่ต้องทานยาเป็นประจำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรวรุตม์ ขันทนิยม, กฤษฏิ์พัฒน์ บุตรโยธี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศริทธิ์ พร้อมเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาจัดทำแอพพลิเคชันแจ้งเตือนผู้สูงอายุให้ทานยาหรือผู้ที่ต้องทานยาเป็นประจำเพื่อรักษาโรคอย่างต่อเนื่องนั้นได้เห็นว่าในอนาคตประเทศไทยและนานาประเทศจะเข้าสู่ช่วงที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและอัตราการเกิดน้อยลงจึงทำให้บางคนนั้นอาจไม่มีคนคอยดูแล โดยโรคที่ตามมาส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุก็จะเป็นโรคความจำเสื่อมทำให้เวลาต้องทานยาบางทีมักลืมหรือทานยาอย่างไม่ต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรังได้ จึงมีการคิดวิธีการทำแอพพลิเคชันโดยจะแสดงรูปแบบของตัวยา ชื่อ และเวลาทานยา รวมทั้งมีการแจ้งเตือนเวลาทานยาอีกด้วย การทำงานของแอพพลิเคชันนี้จะสามารถให้เภสัชกรบันทึกข้อมูลยาให้คนไข้ได้โดยตรงโดยบันทึกข้อมูลตัวยาที่คนไข้ต้องทานก็จะขึ้นที่แอพพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนของคนไข้ โดยแอพพลิเคชันที่จัดทำขึ้นนั้นส่งผลดีต่อการรักษาของแพทย์ทำให้คนไข้ใช้ยาอย่างต่อเนื่องและไม่ลืมส่งผลให้การรักษาเป็นไปตามแผนที่แพทย์ได้วางไว้