แอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลชั้นเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญฐิตา พรรณกุล, ปวริศ มหาวงค์, สุชัญญา แรกข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพัฒน์ ยังมั่ง, อรุณรัตน์ แก่นจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น โดยฉพาะโทรศัพท์มือถือที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มีความสะดวกสบาย และมีความสามารถในการรองรับการใช้งานได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งแอปพลิเคชันต่าง ๆ ก็เป็นหนึ่งในความสามารถของสมาร์ตโฟนที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้น ๆ เช่นกันซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้เรียนอยู่ในชุมนุม นักคิดประดิษฐ์น้อย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้มีแนวคิดที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการข้อมูลในชั้นเรียน ทำให้เกิดความสะดวกกับครูประจำชั้นและนักเรียน หลังจากที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้สำรวจความต้องการของครูและนักเรียนในชั้นเรียน จึงได้ข้อสรุปรายการที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ข้อมูลสถิติการมาเรียนของนักเรียน ประเด็นที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคนในห้อง และข้อมูลที่เกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประเด็นที่ 3 การส่งหลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน และประเด็นที่ 4 ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของนักเรียน ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 4 ประเด็น หากมีการเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูล จะสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้สะดวกทั้งครูและนักเรียน และยังสามารถส่งต่อข้อมูลให้กับที่ปรึกษาคนต่อไปเมื่อนักเรียนมีการเลื่อนระดับชั้น