อุปกรณ์เจาะและหยอดต้นอ่อนพืชในฟองน้ำสำหรับการปลูกพืชด้วยน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุพงศ์ ห่านฟ้างาม, พรภวิษย์ หมั่นฝึกพันธ์, ณภัทร จันทร์ฟ้าเลื่อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยในการเจาะและหยอดต้นอ่อนของพืชลงในฟองน้ำสำหรับการปลูกพืชด้วยน้ำ และเพื่อหาอัตราการเจาะและหยอดต้นอ่อนของอุปกรณ์เทียบกับเวลา ที่มาของการศึกษานี้คือ การปลูกพืชด้วยน้ำ (hydroponics) นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่าง ๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ในปัจจุบันนี้การปลูกพืชด้วยน้ำเป็นที่แพร่หลายส่วนมากนิยมใช้ปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกพืชด้วยน้ำมีหลายขั้นตอน แต่ขั้นตอนแรกคือการเตรียมต้นอ่อนก่อนที่จะลงปลูกในรางปลูกจะต้องทำการเพาะเมล็ดจนเป็นต้นอ่อนและหยอดต้นอ่อนลงในฟองน้ำซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญซึ่งใช้เวลามากและใช้ความชำนาญสูง ดังนั้นเราจึงคิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถเจาะฟองน้ำได้แม่นยำและสามารถหยอดต้นอ่อนของพืชได้ เพื่อลดเวลาในการทำและไม่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญมากก็สามารถหยอดต้นอ่อนได้อย่างแม่นยำที่ไม่ทำให้ต้นอ่อนของพืชเสียหาย และสะดวก ถ้าอุปกรณ์เจาะหยอดต้นอ่อนผักในฟองน้ำสำหรับการปลูกพืชด้วยน้ำสามารถช่วยให้ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย และเพิ่มความแม่นยำได้จริง ดังนั้น อุปกรณ์เจาะหยอดต้นอ่อนผักในฟองน้ำสำหรับการปลูกพืชด้วยน้ำจะสามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือเครื่องทุ่นแรงได้จริง