เครื่องพ่นละอองในนาข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญญาพัชญ์ ตุรงค์สมบูรณ์, ศุภานัน สมันรัมย์, รัสยานัน ส่งสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำนาในปัจจุบันจำเป็นจะต้องใช้แรงงานในการทำงานต่างๆ เช่นคนปลูกข้าว คนให้ปุ๋ย คนเก็บเกี่ยว แต่ในปัจจุบันมีปัญหาการขาดเเคลนเเรงงานภาคการเกษตรกรรม และนับวันปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มจะกระจายพื้นที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำ จึงได้คิดค้นเครื่องพ่นละอองในนาข้าวเพื่อลดปัญหาการขาดเเคลนเเรงงานเเละช่วยลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ในขั้นแรกคณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำนา ได้แก่ปัญหาของการปลูกข้าว ความต้องการในการแก้ปัญหาของเกษตรกร ตลอดจนพันธุ์ข้าว การปลูกข้าวในแต่ละฤดู จนถึงทิศทางของลมในแต่ละเดือน ขั้นต่อมาคณะผู้จัดทำได้ออกแบบเครื่องพ่นละอองในนาข้าว โดยเครื่องพ่นละอองในนาข้าวที่คณะผู้ได้ออกแบบให้เครื่องนี้ทำงานโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเร็วลม เมื่ออัตราความเร็วลมในขณะนั้นถึงตามที่กำหนดไว้ เครื่องก็จะทำงาน และใช้ลมในการพัดพาละอองน้ำต่างๆที่ใส่เข้าไปในเครื่อง พ่นไปยังนาข้าว