วัสดุกรองไขมันในน้ำจากครัวเรือนโดยเส้นใยต้นดอกดาวเรือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทริยา อรุณยะเดช, กนกวรรณ คุ้มโชคชนะ, พลกฤต แป้นจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนออกมาในปริมาณมาก แต่ไม่มีจัดการก่อนการปล่อยอย่างถูกต้อง ทางคณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานเรื่อง วัสดุกรองไขมันในน้ำจากครัวเรือนโดยเส้นใยต้นดอกดาวเรืองโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการกรองไขมันในน้ำเสียจากครัวเรือนโดยเส้นใยต้นดอกดาวเรือง 2) เพื่อทำวัสดุกรองไขมันในน้ำเสียจากครัวเรือนโดยต้นดอกดาวเรือง 3) เพื่อลดปริมาณไขมันที่ถูกปล่อยออกมาในน้ำเสียจากครัวเรือนโดยวัสดุกรองจากต้นดอกดาวเรือง

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการนำต้นดอกดาวเรืองมาทำให้แห้งแล้วนำไปทำให้เป็นเส้นใย เพื่อให้สามารถทอเป็นตาข่ายที่ใช้ในการกรองไขมันในน้ำเสียจากครัวเรือนได้

ผลกการทดลองแสดงให้เห็นว่าวัสดุกรองไขมันในน้ำเสียจากครัวเรือน สามารถกรองไขมันในน้ำเสียจากครัวเรือนได้