ล้อวัดระยะทาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณยวีร์ สมรูป, จิดาภา ประวาสุข, ครินทรา อาษาราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสร้างวงล้อวัดระยะทาง กลุ่มพวกเรามีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือวัดระยะทางและมีประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องมือวัดระยะทาง ซึ่งในการวัดระยะทางนั้น จะได้ค่าที่แม่นยำและได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว สามารถวัดระยะทางที่ไกลๆได้