แผ่นดูดซับน้ำมันจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิฟาเรีย มามะ, โซเฟีย อับดุลหามะ, นูรฮาซีกิม ยะโก๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา คงเจริญ, ลออ คงเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากใบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมักประสบปัญหาการกำจัดคราบน้ำมันซึ่งมีอยู่จำนวนมาก และพบว่ามีพืชหลายชนิดมีคุณสมบัติที่สามารถดูดซับน้ำมันได้ คณะผู้จัดทำจึงทำการศึกษาการดูดซับน้ำมันของพืช โดยมีจุดมุ่งหมาย ศึกษาความสามารถของพืชทั้ง 4 ชนิด ในการดูดซับน้ำมันพืช ศึกษาการดูดซับน้ำมันของพืช 4 ชนิด กับน้ำมันพืช น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเครื่อง ศึกษาลักษณะรูปร่างของพืชในการดูดซับน้ำมันชนิดต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 นำพืช 4 ชนิด ได้แก่ ดอกธูปฤาษี ใยมะพร้าว นุ่น และเปลือกส้มโอ ชนิดละ 100 กรัม ไปแช่ในน้ำมันพืช 200 มิลลิลิตร เป็นเวลา 5 10 15 20 25 และ 30 นาที วัดน้ำหนักของพืช เมื่อพืชดูดซับน้ำมันแล้ว พบว่า พืชแต่ละชนิดดูดซับน้ำมันพืชได้ในปริมาณที่แตกต่างกัน แต่ใช้เวลาดูดซับได้มากที่สุดเท่ากัน คือ 5 นาที การทดลองที่ 2 นำพืชทั้ง 4 ชนิด ไปแช่ในน้ำมัน 3 ชนิดคือ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเครื่อง แล้วหาปริมาณน้ำมันที่พืชดูดซับและน้ำหนักของพืชในการดูดซับน้ำมัน พบว่า พืชดูดซับน้ำมันชนิดต่าง ๆ ได้ในปริมาณแตกต่างกัน ในระยะเวลาเดียวกัน โดยใยมะพร้าวสามารถดูดซับน้ำมันพืชได้ดีที่สุด ดอกธูปฤาษีสามารถดูดซับน้ำมันดีเซลได้ดีที่สุด เปลือกส้มโอสามารถดูดซับน้ำมันเบนซินได้ดีที่สุด นุ่นสามารถดูดซับน้ำมันเครื่องได้ดีที่สุด และพืชทุกชนิด การทดลองที่ 3 นำดอกธูปฤาษี ใยมะพร้าว นุ่นและเปลือกส้มโอ มาทำเป็นแผ่นในลักษณะต่างๆ คือ เป็นแผ่นหนา โดยใช้กาวเป็นตัวผสาน ใส่ในผ้า และทำเป็นแผ่นกรอง พบว่า การใส่ในผ้าสามารถดูดซับน้ำมันชนิดต่างๆ ได้มากกว่าแบบอื่นๆ