ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนโดยใช้เซนเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริณัฐ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ภูริณัฐ ราษฏร์เจริญ, ศรินทรา มาตรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุวัฒน์ เพชรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญญาทิพย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิจัยนี้นำเสนอระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนโดยใช้เซนเซอร์ เนื่องด้วยถนนในโรงเรียนปัญญาทิพย์ในเวลากลางคืนไม่มีไฟหรือแสงสว่างจึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ยานพาหนะของอาจารย์หรือนักเรียนที่เรียนพิเศษและกลับบ้านไม่เป็นเวลาหรือโจรที่จะมาลักขโมยทรัพย์สินภายในโรงเรียนการมีไฟส่องสว่างถนนในโรงเรียนจึงจำเป็นและต้องมีความเหมาะสมและสว่างเพียงพอ การออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนภายในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการใช้งาน รวมถึงการประหยัดพลังงานในแบบต่างๆ

วิจัยฉบับนี้จึงได้นำเสนอวิธีการออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนในโรงเรียนปัญญาทิพย์โดยใช้ระบบสื่อสาร เข้ามาช่วยในการควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อให้สามารถทำงานได้อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้มนุษย์ในการควบคุมตามเวลาจริง ซึ่งช่วยลดภาระในการดูแลระบบ