จานอาหารที่ทำจากเส้นใยหญ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระพล ทูรย์ภานุประพันธ์, สิรภพ ไชยศิริพุ่มคีรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุวัฒน์ เพชรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญญาทิพย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังคมในปัจจุบันมีค่านิยมบริโภคและอุปโภคอาหารจานด่วนมากขึ้นเกิดกระจายตัวของขยะอย่างรวดเร็วจากการใช้พลาสติกบรรจุอาหารโดยการเปลี่ยนเป็นจานแล้วทำกำไรจากการค้าขายลดน้อยลงไปดังนั้นผู้จัดทำจึงคิดค้นจะทำภาชนะบรรจุอาหารที่จากวัสดุธรรมชาติ