การเปรียบเทียบแอนโธไซยานินและวิตามินอีในข้าว 3 สายพันธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิเพชร พลเยี่ยม, ธีริทธ์ จำปาแพง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุภาวดี บุษบงค์, มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการเปรียบเทียบปริมาณสารแอนโทไซยานินและวิตามินอีในข้าวเหนียวดำ ข้าวเหนียวแดง และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ก่อนและหลังการแปรรูป