การเปรียบเทียบอัตราการงอกของรากที่ได้จากตุ้มตอนกิ่งมะนาวที่ทำมาจากขุยมะพร้าวกับเจลไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพัฒ อินพรมมา, นิพิฐพนธ์ นันต์ธนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาอัตราการงอกของรากต้นมะนาวแป้นที่ได้จากการใช้เจลไคโตซานในการตอนกิ่งกับการใช้ขุยมะพร้าวในการตอนกิ่ง