การเพิ่มความแข็งแรงของเส้นด้ายด้วยการบิดเกลียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา นาคำมูล, จิตดาภา สุขวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิวัฒน์ วรสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาจำนวนครั้งที่บิดเกลียวเส้นด้ายมีผลต่อความแข็งแรงของเส้นได้อย่างไร เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์และนำข้อมูลไปศึกษาต่อกับวัสดุอื่นๆ