แผ่นแปะแผลไฮโดรเจลร่วมกับเทคโนโลยีนาโนพาร์ทิเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานี แซ่จวง, นูฮา สายสอิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดพเพกดเพเพเพำ