แผ่นเจลปิดแผลห้ามเลือดจากสารสกัดใบบัวบกเพื่อเร่งการแข็งตัวของเลือดและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรินพร ฉายรัตนอภิรมย์, เมธ์วดี มีขันทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เลือดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกาย หากสูญเสียไปเกินกว่า ร้อยละ 30 แล้วจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ในประเทศไทยมีภูมิปัญญาในการใช้ใบบัวบกเพื่อห้ามเลือดกันอย่างแพร่หลาย และในวงการแพทย์ก็มีการนำไฮโดรเจลมาประยุกต์ใช้ในการห้ามเลือดเช่นกัน ผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบบัวบกต่อการแข็งตัวของเลือด การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย s. aureus ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของแผลติดเชื้อและผลิตแผ่นไฮโดรเจลปิดแผลที่ผสมสารสกัดจากใบบัวบก โดยสกัดสารจากใบบัวบกด้วยเอทานอล ใบบัวบกที่ผ่านการอบจนแห้ง 27.36 กรัม สามารถสกัดได้สารสกัดหยาบลักษณะเหนียวข้นและมีสีดำอมเขียวน้ำหนัก 18.36 กรัม นำสารสกัดใบบัวบกไปทดสอบฤทธิ์ในการเร่งการแข็งตัวของเลือดด้วยวิธี WBCT (whole blood clotting time) จากนั้นขึ้นรูปไฮโดรเจลโดยใช้พอลิเมอร์ Poly Vinyl Alcohol (PVA) และ Poly Vinyl Pyrrolidone (PVP) ด้วยวิธีการฉายรังสีแกมมาที่ความเข้มรังสี 10 กิโลเกรย์ นำไฮโดรเจลที่ผสมสารสกัดที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ไปทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย s. aureus ด้วยวิธี disc diffusion ทดสอบความสามารถในการดูดซับน้ำของไฮโดรเจล และนำไฮโดรเจลไปทดสอบการปลดปล่อยยาโดยการแช่ในสารละลาย Phosphste Buffer Saline (PBS)