บรรจุภัณฑ์จากใบและจุกสัปปะรดร่วมกับสารสกัดจากตะไคร้หอมในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria alternata สาเหตุโรคเน่าในมะเขือเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยกร บุญคง, ภวิษย์พร อินทรา, กันย์นวพร เพชรนิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรุณยุภา ขยันกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะเขือเทศเป็นผลไม้ที่สําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันพบว่ามะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยวจํานวนมากได้รับความเสียหายจากการเข้าทําลายของเชื้อรา Alternaria alternata ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเน่าในมะเขือเทศ ทำให้มะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยวเกิดความเสียหายเเละมูลค่าการส่งออกของมะเขือเทศลดลง คณะผู้จัดทำจึงต้องการทำบรรจุภัณฑ์จากใบและจุกสัปปะรดร่วมกับสารสกัดจากตะไคร้หอมในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria alternata สาเหตุโรคเน่าในมะเขือเทศ โดยเเบ่ง การทดลองออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การศึกษาหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดจากตะไคร้หอมที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria alternata โดยทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเชื้อราของสารสกัดตะไคร้หอมที่ระดับความเข้มข้น 2500, 5000, 7500 ppm เเละชุดควบคุมที่ไม่มีสารสกัดจากตะไคร้หอม พบว่าสารสกัดจากตะไคร้หอมที่ระดับความเข้มข้น 7500 ppm สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria alternata ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ตอนที่ 2 การศึกษาปริมาณสารสกัดจากตะไคร้หอมในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria alternata ได้ดีที่สุด โดยทดลองขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่ได้จากการนำเยื่อใบเเละจุกสับปะรด 30 กรัม ผสมกับสารสกัดจากตะไคร้หอมที่ระดับความเข้มข้น 7500 ppm ในปริมาณ 10, 20, 30 มิลลิลิตร เเละชุดควบคุมที่ไม่ผสมสารสกัดจากตะไคร้หอม พบว่ามะเขือเทศที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ซึ่งผสมสารสกัดตะไคร้หอม 30 มิลลิลิตรระยะเวลา 3 วัน แผลที่ปลูกเชื้อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.52 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยกว่าแผลที่ปลูกเชื้อในบรรจุภัณฑ์ควบคุม โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.75 มิลลิเมตร นอกจากนี้แผลควบคุมในบรรจุภัณฑ์ที่ผสมสารสกัดตะไคร้หอม 30 มิลลิลิตร ไม่เกิดการเจริญของเชื้อรา ส่วนแผลควบคุมในบรรจุภัณฑ์ควบคุมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.30 มิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่าการผสมสารสกัดจากตะไคร้หอมในบรรจุภัณฑ์จากใบและจุกสัปปะรดสามารถลดและควบคุมการเจริญของเชื้อรา Alternaria alternata สาเหตุโรคเน่าในมะเขือเทศได้