การศึกษาประสิทธิภาพของไฮโดรเจลจากผักตบชวาร่วมกับขี้เถ้าแกลบโดยมียางพาราเป็นตัวประสานในการปรับความเหมาะสมของธาตุหลักในดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลิตโชค อรรถจินดา, โสภณวิชญ์ วรรัตน์ญานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโครงงานนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของไฮโดรเจลจากผักตบชวาร่วมกับขี้เถ้าแกลบโดยมียางพาราเป็นตัวประสานโดยใช้ผักตบชวาที่เป็นวัชพืชที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำโดยสกัดส่วนผสมมาสังเคราะห์เป็นไฮโดรเจลและใช้ยางพาราซึ่งเป็นยางจากธรรมชาติมาเป็นตัวประสานร่วมกับขี้เถ้าแกลบที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นโดยศึกษษประสิทธิภาพในความเป๋ยเจลและการดูดซับน้ำของไฮโดรเจลและนำมาปรับความเหมาะสมของธาตุในดินตามความเหมาะสมการใช้งานจากประสิทธิภาพที่ได้กล่าวมาข้างต้น