การศึกษาประสิทธิภาพความทนทานของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์จากเส้นใยกาบหมากในอัตราส่วนต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธิดา หุ่นแก้ว, ศรินญา มัศยานันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการก่อสร้างปัจจุบันนั้นมีความหลากหลายในด้านวัสดุ เช่น หิน ทราย ดิน โลหะ พลาสติก เป็นต้น และหนึ่งในวัสดุที่นิยมใช้ในการก่อสร้างนั้นคือ แผ่นซีเมนต์ เช่น การใช้ในการปูพื้น การทำฝ้าและฝาพนัง ซึ่งเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้น มีความทนทานในการใช้งานมากกว่าการใช้วัสดุทางธรรมชาติเละเป็นการลดปัญหาการใช้การตัดไม้ทำลายป่า แต่การใช้วัสดุที่สังเคราะห์จากกระบวนการทางเคมีนั้นอาจทำให้เกิดสารพิษที่ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นวัสดุที่มีการใช้วัสดุทางธรรมชาติ หรือการเพิ่มเส้นใยทางธรรมชาติเพื่อให้เกิดความทนทานและอายุการใช้งานที่มากยิ่งขึ้นและลดการใช้วัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ (อภิณห์พร อิงค์พรสิ, 2554) อาจทำให้เกิดการร้าว การแตกหัก ซึ่งเป็นปัญหาแก่ผู้อยู่อาศัยได้ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์จึงวัสดุที่น่าสนใจในการนำมาใช้ในการก่อสร้างเพื่อเพิ่มความทนทานให้แก่วัสดุก่อสร้าง (นิยดา หวังวิวัฒน์ศิลป์, 2558) โดยในการทดลองมีการผสมเส้นใยกาบหมากในอ้ตราส่วน 5 10 15 โดยน้ำหนักของซีเมนต์และเพิ่มและนำไปทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ASTM ในด้านการทนต่อแรงอัด แรงดัด และความความเป็นฉนวนความร้อน ซึ่งจากการทำการทดลองพบว่า เส้นใยในอัตราส่วน 5%มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อเทียบกับซีเมนต์เพลสควบคุม พบว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ