การศึกษาประสิทธิการดูดซับไอออนเกลือของแผ่นฟองน้ำจากเส้นใยใบกล้วยและฟางข้าวผสมกับผงถ่านชีวภาพ เพื่อแก้ไขการใช้น้ำจืดที่ระดับความเค็มเพิ่มสูงขึ้นต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิติภูมิ ดวงจันทร์, ชุติกาญจน์ เต็กเกล็ด, ชยธร ทรัพย์สุริต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยยศ นุ่มกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากระดับนำ้ทะเลหนุนสูงขึ้นจากปากน้ำส่งผลทำให้น้ำจืดที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมีความเข้มข้นของเกลือสูงกว่าปกติส่งผลให้การนำน้ำที่ใช้ในการทำเกษตร รวมไปถึงในช่วงฤดูแห้งที่ประสบปัญหากับที่ดินขาดความชื้นในดิน ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การนำเส้นใยจากธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ใยกาบกล้วย ใยจากฟางข้าว มาคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดินและเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดซับไอออนเกลือด้วยผงถ่านชีวภาพ ที่ส่งผลต่อการเจริญของพืช

จากปัญหาที่เกิดจากภัยแล้งที่ทำให้ดินแห้งแล้งและน้ำจืดมีโซเดียมคลอไรต์มากเกิน ที่ได้กล่าวมาข้างทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการทำฟองน้ำจากเส้นใยกาบกล้วยและฟางข้าวนำมาปรับใช้ร่วมกับถ่านชีวภาพที่ให้ประสิทธิภาพในและดูดซับไอออนเกลือได้ ในน้ำจืดที่เพิ่มสูงและรักษาความชื้นในดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช