การศึกษาและพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลร่วมกับสารสกัดหยาบของหอมหัวใหญ่เพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการหุ้มลูกบิดประตูและฝารองชักโครกในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli. ในห้องน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรประภา สิมมา, รัตชฎาพร เมืองพรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาและพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลร่วมกับสารสกัดหยาบของหอมหัวใหญ่เพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการหุ้มลูกบิดประตูและฝารองชักโครกในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli. ในห้องน้ำ