การศึกษาและวิจัยคุณภาพของน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติโชติ จิตรแก้ว จิตรแก้ว, นราวิชญ์ มุ่นเชย, ศุภณัฐ พุทธรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริตา วรรณะศิลปิน, พรพิมล มุกสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการเพาะเลี้ยงไข่น้ำนั้นจะมีปัจจัยมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง จากปัจจัยที่เป็นภายในที่องค์ประกอบของสารพันธุกรรม มีผลทำให้ลักษณะของพืชแตกต่างกัน ยังมีปัจจัยภายนอกที่ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และการดำรงชีวิตอยู่ของไข่น้ำที่สามารถควบคุม ปรับปรุงได้ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ระยะเวลา ซึ่งน้ำก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำเป็นอย่างมากเช่นกันเนื่องจากไข่น้ำเป็นพืชน้ำ ดังนั้นปริมาณของไข่น้ำที่ได้ นั้นย่อมขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำที่ไข่น้ำดำรงอยู่

จากการสืบค้นงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล พบว่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ หรือเรียกว่า DO:Dissolved Oxygen ออกซิเจนเป็นก๊าซที่มีความสำคัญต่อการดำรงของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่บนพื้นดินและในน้ำ สิ่งมีชีวิตในน้ำได้รับออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของพืชที่ปล่อยออกซิเจนอิสระออกมาละลายอยู่ในน้ำและจากการแพร่ของออกซิเจน จากบรรยากาศลงสู่พื้นน้ำออกซิเจนเป็นก๊าซที่ละลายน้ำได้น้อยมากและไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำ การละลายของออกซิเจนนี้ขึ้นอยู่กับความดัน อุณหภูมิและปริมาณของแข็งละลาย ปริมาณออกซิเจน ละลายในน้ำธรรมชาติและน้ำเสียขึ้นอยู่กับลักษณะทางเคมี และลักษณะกายภาพ กระบวนการชีวเคมีในน้ำสะอาดในธรรมชาติทั่วไปจะมีปริมาณค่า DO ประมาณ 5 - 8 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าค่า DO น้อยกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ถือว่าเป็นน้ำเน่าเสียและน้ำสะอาดจะมีค่า pH = 7

คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะ “ศึกษาและวิจัยคุณภาพของน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ” โดย การตรวจสอบปริมาณค่า pH, DO, BOD, COD, อุณหภูมิของน้ำ, คุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำ และการกำหนดแหล่งน้ำในธรรมชาติกับบ่อเพาะเลี้ยงมีคุณภาพของน้ำแตกต่างกัน สำหรับเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไข่น้ำเลี้ยงในแหล่งน้ำที่แตกต่างกัน