การศึกษาแผ่นฟิล์มบริโภคได้ที่ช่วยรักษาสภาพความกรอบของข้าวพองจากไคโตซานผสมสาหร่ายและพลาสติกไซเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานี จิตตรีประเสริฐ, เสาวภาคย์ สมสกุล, นภิศ ตันสุริยวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัตน์ ดำเกาะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวพองเป็นขนมทําด้วยเมล็ดข้าวเจ้าทอดน้ำมันให้พอง เคล้ากับน้ำตาลแล้วอัดเป็นแผ่น ข้าวพองที่ดีมีมาตรฐานต้องมีความชื้นต่ำและมีความกรอบ การสูญเสียความกรอบอันเนื่องมาจากการแพร่ของความชื้นเข้าสู่ผลิตภัณฑ์จะทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งในปัจจุบันมีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โดยการใช้ฟิล์มพลาสติก แต่ฟิล์มพลาสติกมีข้อเสีย คือ ย่อยสลายได้ยากส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและปัญหาขยะ นอกจากนี้ยังมีต้นทุนการผลิตที่สูง จึงควรหาวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และสามารถย่อยสลายได้ง่าย โครงงานนี้จึงได้มีการทำการทดลองทำฟิล์มบริโภคได้โดยใช้สารละลายไคโตซานเป็นวัตถุดิบหลัก โดยไคโตซานมีคุณสมบัติเป็นสารต้านจุลินทรีย์ และมีสมบัติในการซึมผ่านของไอน้ำต่ำ โดยจะมีการผสมสาหร่ายผมนาง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์น่ารับประทานมากขึ้น และสามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้น ดังนั้นโครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการใช้สารละลายไคโตซานและหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์