การศึกษาและพัฒนาการตรวจจับบุคคลล้มโดยแบบจำลองโครงร่างสามมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฤณภณ ปัถยาวิชญ์, ปฐมภู คณาภรณ์ธาดา, ณัฐดนัย พงษ์ธรรมรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เลาขวัญ งามประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การล้มสามารถเกิดขึ้นได้แม้กับกลุ่มคนที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงและโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น การลื่น การสะดุดในพื้นที่ระดับเดียวหรือต่างระดับ เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของความพิการหรือการเสียชีวิต การดำเนินชีวิตของบุคคลบางกลุ่มอาจไม่ได้มีผู้คอยดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา ดังนั้นการขอความช่วยเหลือจึงเป็นไปได้ยาก คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาการตรวจจับบุคคลล้มโดยแบบจำลองโครงร่างสามมิติ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับการล้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจจับบุคคลในแต่ละเฟรมของกล้องและเปลี่ยนเป็นข้อมูลแบบโครงร่างสามมิติ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจจับการล้ม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 อัลกอริทึม ได้แก่ การหาอัตราส่วนระหว่างความยาวกับความกว้างของบุคคล, การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนในแต่ละเฟรม และการแบ่งบุคคลเป็น 5 ส่วนเพื่อหาสัดส่วนของพื้นที่ที่ต้องการ หากทั้ง 3 อัลกอริทึมตรวจจับได้ว่าบุคคลล้ม ระบบจะแสดงผลการตรวจจับได้ว่าบุคคลนั้นล้ม จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมด้วย dataset จำนวน 963 ข้อมูล โดยมีท่าทางที่ล้มและไม่ล้มประกอบอยู่ ซึ่งระบบมีความแม่นยำในการตรวจจับที่ 97.72% จึงทำให้คณะผู้วิจัยคาดว่าการตรวจจับบุคคลล้มนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่สาธารณะ โรงพยาบาล ห้องต่างๆในที่พักอาศัย เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือบุคคลที่หกล้มได้อย่างรวดเร็ว