เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัศวภูมิ ภูนามล, ชนัญญา ละดาศรี, ฉัตราภรณ์ กล้าขยัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชลี กล้าขยัน, สุธีรา ม่วงนาวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลที่ได้จากการใช้เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม 2. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน และ 3. เพื่อลดความเสียหายจากภัยน้ำท่วมโดยใช้ท่อพีวีซีเป็นวัสดุหลักซึ่งสามารถหาได้ง่ายและสามารถใช้งานได้จริงและมีการพัฒนาขึ้นใหม่คือรัศมีของเสียงที่ดังได้รอบทิศทางมากขึ้นและมีสวิตซ์ควบคุมการทำงานของทำงานหลักของวงจรในกรณีที่ต้องการพักเครื่อง ทำการเชื่อมต่อวงจรและอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันโดยอาศัยหลักการทำงานของแรงดันน้ำ การใช้งานเริ่มจากติดตั้งเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมริมแม่น้ำ โดยตั้งค่าลูกลอยต่ำกว่าระดับพื้นดิน 20 เซนติเมตร ทำการทดลอง 3 วัน วันละสามเวลา คือเช้า เที่ยง และเย็น พบว่า พบว่าได้เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมสามารถใช้งานได้ทุกสภาพอากาศแม้ในขณะที่มีลมพัดแรง เสียงที่ได้ยินชัดเจนอยู่ในช่วง 110 – 120 เดซิเบล รัศมีของเสียงเตือนดังไกลประมาณ 300 เมตร สรุปคือสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถนำมาใช้งานได้จริงกับประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมน้ำและหากมีการพัฒนาต่อยอดอีกก็จะสามารถนำไปใช้กับชุมชนได้