เทปใสลอกหมึกบนเสื้อผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชอนันต์ วิชาสาร, กรชวัล บุญจันศรี, ภูริวัฒน์ เที่ยงผดุง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนศักดิ์ เจริญธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสมัยนี้ผู้คนต่างใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบ ทำให้ไม่ค่อยได้มีเวลามาสนใจเรื่องเล็กน้อยที่เกิดขึ้น เช่น รอยคราบหมึกที่ติดมาบนเสื้อผ้าในระหว่างการทำงาน และปัญหาที่ตามมาคือหากจะใช้วิธีซักออกก็ต้องเสียเวลาเป็นอย่างมากอีกทั้งยังทำให้เนื้อผ้าเสียหายได้ จึงต้องมีเทปใสลอกหมึกเพื่อย่นเวลาในการทำความสะอาด และยังสะดวกรวดเร็ว