เครื่องวัดความสุกและสารตกค้างในแตงโม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพิชญ์นภา เมืองโคตร, วทันยา ทองโสภณ, ณัฐนันสิริ พรมพินิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ มีสุข, ธนศักดิ์ เจริญธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แตงโมเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย และยังเป็นผลไม้ที่มีการปลูก รวมทั้งค้าขายมากในจังหวัด กาฬสินธุ์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 5 ล้านบาท (siamrath,2023) เมื่อแตงโมสุกผลจะไม่ แสดงความสุกให้เห็นโดยชัดเจน เป็นปัญหาทำให้การจัดจำหน่ายแตงโมมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่มีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบัน เกษตรกรมักจะใช้สารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สารเคมีที่ใช้กับพืชตระกูลแตง ได้แก่ carbaryl imidacloprid metalaxyl hexaconazole เป็นต้น ซึ่งจึงอาจจะทำให้เกิดสารพิษตกค้างและปนเปื้อนมาด้วยได้ และถ้าร่างกายได้รับสารพิษ ที่ตกค้างในอาหารมากเกินรับไหว จะเกิดความผิดปกติร้ายแรงตามมา คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะออกแบบ และผลิต เครื่องวัดความสุกของแตงโม ร่วมกับการตรวจสารพิษตกค้าง พร้อมกับตรวจสอบสารพิษตกค้างให้มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบความสุกและสารพิษตกค้างของแตงโมได้ โดยไม่ทำให้แตงโมเกิดความเสียหาย เพื่อทำให้การ เก็บเกี่ยวแตงโมของเกษตรกรมีมาตรฐาน และออกสู่ท้องตลาดอย่างมีคุณภาพมากขึ้น พร้อมทั้งไม่เสียประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้ซื้อ และฝ่ายผู้ขาย