การศึกษาอัตราส่วนของออกซินและไซโตไคนินที่ได้จากการสกัดหยาบจากธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรหมพิริยะ ทิพย์วงค์, กนต์ธีร์ พูลเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นที่เหมาะสมของฮอร์โมนออกซินจากถั่วงอกเเละไซโทไคนินจากน้ำมะพร้าวในสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง 2. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสูตรอาหารที่ใช้ฮอร์โมนออกซินเเละไซโทไคนินจากธรรมชาติเเละฮอร์โมนพืชกลุ่มออกซินและไซโตไคนินที่สังเคราะห์ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงโดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนความเข้มข้นของฮอร์โมนออกซินจากถั่วงอกเเละไซโทไคนินจากน้ำมะพร้าวในสูตรอาหารที่ให้แก่ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงทั้งหมด 9 สูตร ในระยะเวลา 2 เดือนและนำมาเลี้ยงในสแฟกนัมมอส เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและศึกษาอัตราการรอดชีวิต โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1 เตรียมฮอร์โมนสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2 การเตรียมสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3 ศึกษาการเพาะเลี้ยงต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงด้วยสูตรอาหารที่ต่างกัน และสุดท้ายศึกษาอัตราการอยู่รอดของหม้อข้าวหม้อแกงลิงจากการปลูก โดยการ บันทึกจำนวนใบ และราก ความยาวใบ ความกว้างของใบ และราก จากนั้นนำมาเปรียบ เทียบการเจริญเติบโตของสารสกัดจากธรรมชาติและสารสังเคราะห์