เครื่องแจ้งเตือนการหยดของน้ำเกลือและการไหลย้อนกลับของเลือดแบบกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลนิษฐ์ เครื่องทิพย์, กันตพัฒน์ สิงตะนะ, มาฆะวดี แก้วชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาส รวมปะระ, จามจุรี พรหมเผ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการให้สารละลาย เช่น น้ำเกลือแก่ผู้ป่วย จะให้ด้วยการใช้เครื่องควบคุมการให้สารละลาย

(Infusion Pump) ซึ่งการให้น้ำเกลือแก่ผู้ป่วยผ่านเครื่องควบคุมนี้พยาบาลจะเป็นผู้ดูแลและใช้งานเพื่อให้เกิด

ความสะดวกสบายในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งเครื่องควบคุมจะมีการทำงานโดยจะแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาที่น้ำเกลือในถุง

หมด เมื่อเครื่องควบคุมมีการแจ้งเตือนผู้ป่วยจำเป็นต้องกดปุ่มสัญญาณเพื่อเรียกพยาบาลให้มาตรวจสอบทุกครั้ง

ซึ่งทำให้เกิดความยากลำบากแก่พยาบาลที่ต้องคอยมาตรวจสอบ และการแจ้งเตือนของเครื่องควบคุมมีการส่งเสียง

รบกวนผู้ป่วยอีกด้วย โครงงานนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องแจ้งเตือนการหยดของ

น้ำเกลือและการไหลย้อนกลับของเลือดแบบกึ่งอัตโนมัติโดยนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีความสามารถในการตรวจจับ

การหยดของน้ำเกลือ และตรวจจับการไหลย้อนกลับของเลือด โดยสามารถแจ้งเตือนเมื่อน้ำเกลือมีการหยุดไหล

เนื่องจากน้ำเกลือในถุงหมด และเมื่อน้ำเกลือในถุงหมด เลือดจะมีการไหลย้อนกลับเข้ามาในสายน้ำเกลือเนื่องจาก

ความดันของน้ำเกลือหมดไป ความดันของเลือดจะดันเลือดเข้ามาแทน ทำให้เลือดมีการเคลื่อนที่ไหลย้อนกลับเข้า

มาในสายน้ำเกลือและอาจเกิดอัตรายได้เครื่องจึงมีการแจ้งเตือน โดยเเจ้งเตือนผ่าน Line Notify ไปยังเครื่องมือ

สื่อสาร ที่เคาน์เตอร์พยาบาล เพื่อช่วยให้พยาบาลสามารถติดตามและเฝ้าระวังในระยะไกลได้การทำงานของ

นวัตกรรมที่ได้ทำการสร้างและพัฒนาขึ้นจะใช้อินฟาเรดเซนเซอร์ในการตรวจจับหยดน้ำเกลือและการไหลย้อนกลับ

ของเลือด แล้วนำไปประมวลผลโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์(Arduino) ในการควบคุมการทำงานของ เซนเซอร์

ทั้งหมด พร้อมส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปที่เครื่องมือสื่อสารของพยาบาล ทำให้พยาบาลทราบสถานการณ์การให้น้ำเกลือ

แก่ผู้ป่วยโดยที่ไม่เป็นการรบกวนผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย