ประสิทธิภาพของเปลือกไข่ไก่ในการล้างสารพิษในผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวีร์ สุวรรณสันต์, อชิรญา ยงชัยยุทธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา พัฒนา, ณภัชนันท์ ภาคินศุภเศรษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการประสิทธิภาพของเปลือกไข่ไก่ในการล้างสารพิษในผักมีวัตถุประสงค์โครงงานเพื่อศึกษาการดูดซับสารพิษจากเปลือกไข่ไก่อบ โดยการนำเปลือกไข่ไก่ไปบดละเอียดแล้วนำไปอบด้วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสแล้วทำการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพของเปลือกไข่ในการล้างสารพิษโดยการนำผักทดสอบได้แช่ในยาฆ่าแมลงกลุ่มออแกโนฟอสเฟตเพื่อให้รู้ว่าในผักมีสารพิษ แล้วจึงนำมาพักเพื่อรอการทดสอบแล้วเริ่มทดสอบโดยการนำเปลือกไข่บดละเอียดที่อบแล้วไปล้างผักทดสอบโดยการแช่ผักทดสอบในน้ำผสมเปลือกไข่อบในอัตราส่วน น้ำ 1 ลิตร ต่อ เปลือกไข่ 100 กรัม ในเวลา 10 , 20 , 30 นาทีตามลำดับแล้วนำไปพักเพื่อรอทดสอบ แล้วนำด่างทับทิมมาล้างผักอีกชุดในวิธีการเดียวกับเปลือกไข่ เมื่อทำการล้างเสร็จแล้วนำผักที่ผ่านการล้างไปทดสอบในชุดทดสอบ ชุดทดสอบ MJPKโดยแบ่งเป็น 4 หลอดทดลองในหลอดทดลองที่ 1 เป็นผักที่ไม่ผ่านการล้างหลอดทดลองที่ 2 เป็นผักที่แช่ในเวลา 10 นาทีหลอดทดลองที่ 3 เป็นผักที่แช่ในเวลาหลอดทดลองที่ 4 เป็นผักที่แช่ในเวลา 30 นาทีแล้วทำการทดสอบในชุดทดสอบโดยทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง

จากผลการทดลองพบว่าเมื่อนำผักที่ไม่ล้างไปทดสอบจะได้สารสีชมพูแสดงถึงการมีสารพิษตกค้างในผักและเมื่อนำไปล้างในด่างทับทิม10นาทีจะได้สารสีส้มอ่อน ในเวลา 20 นาที จะได้สารสีส้มเหลืองและในเวลา 30 นาทีจะได้สารสีส้มเหลือง และเมื่อนำผักไปล้างในเปลือกไข่ 10 นาทีจะได้สารสีส้มเข้ม 20 นาทีจะได้สารสีส้มอ่อน และในเวลา 30นาทีจะได้สารสีส้มเหลือง ซึ่งการที่สารแสดงสีส้มออกมาในการทดสอบแสดงถึงการที่ผักนั้นไม่มีสารพิษหรือมีอยู่น้อยในปริมาณที่ปลอดภัยร่างกายและยังทำให้ทราบถึงว่าการที่ใช้เปลือกไข่ในการล้างสารพิษในผักนั้นมี

ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับด่างทับทิม

คำสำคัญ : เปลือกไข่ , ยาฆ่าแมลง