สารสกัดจากปลีกล้วยที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภสุตา พงศ์วงประเสริฐ, ปิยณัฏฐ์ พิเมย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทำเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้

สารเคมีซึ่งสารเคมีทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อมสภาพและยังมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการที่

เกษตรกรส่วนใหญ่มีต้นทุนต่ำอีกด้วย ปัจจุบันจึงมีการเริ่มใช้วัสดุจากธรรมชาติในการช่วยเร่งการเจริญเติบโต

แทนสารเคมี เช่น สารจิบเบอเรลลิน เป็นต้น จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) เป็นฮอร์โมนพืชที่มีโครงสร้าง

โมเลกุลขนาดใหญ่ควบคุมการเจริญเติบโตและอิทธิพลต่อกระบวนการทางพัฒนาการยืดของข้อ การงอก การ

พักตัว การออกดอก การแสดงเพศ การชักนำการสร้างเอนไซม์ รวมทั้งการชราของดอกและผลจัดเป็นฮอร์โมน

ที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกรชาวสวนไม้ดังกล่าวมา ซึ่งมีการวางจำหน่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไป ทางกลุ่ม

ของเราต้องการสกัดสารจิบเบอเรลลินจึงสนใจสกัดสารจิบเบอเรลลินจากปลีกล้วยโดยใช้น้ำและแอลกอฮอล์

เป็นตัวทำละลายในการสกัดเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช