การพัฒนาปุ๋ยดูดซับโลหะหนักในดินด้วยเทคนิคเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยรักษ์ ริมธีระกุล, ชาคริยา จันทรจุติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาปุ๋ยดูดซับโลหะหนักในดินด้วยเทคนิคเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกิดจากการสะสมโลหะหนักในร่างกาย ช่วยลดปัญหามลภาวะจากของเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นแนวทางในการลดการดูดซับโลหะหนักในดินของพืช ตลอดจนการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตให้กับเกษตรกรต่อไป เหล็กประจุศูนย์มีคุณสมบัติในการตรึงโลหะหนักมาตกตะกอนเป็นของแข็งที่พื้นผิวของเหล็กประจุศูนย์ทำให้ไม่เกิดแพร่กระจายของสารหรือถูกดูดซับโดยพืช และถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดมีรูพรุนจำนวนมากจากกระบวนการไพโรไรซิสส่งผลให้สามารถดูดซับโลหะหนักได้ และปลดปล่อยแร่ธาตุและธาตุอาหารทีละน้อยเป็นเวลานาน การทดลองได้ศึกษาสมบัติทางเคมีและปริมาณโลหะหนักในดิน และ ศึกษาน้ำหนักแห้งและปริมาณโลหะหนักในคะน้า ทำการปลูกคะน้าโดยใช้ปุ๋ยดูดซับโลหะหนักดินระหว่างอัตราส่วนเหล็กประจุศูนย์กับซังข้าวโพดเป็น 0 : 10, 2.5 : 7.5, 5 : 5, 7.5 : 2.5, 10 : 0 และมีชุดควบคุมคือ 0:0 ทำซ้ำ 3 ครั้ง รวมทั้งหมด 18 กระถาง เก็บตัวอย่างดินและเก็บเกี่ยวต้นคะน้าหลังจากทำการปลูกประมาณ 40-45 วัน จากนั้นนำตัวอย่างดินและพืชที่ได้ไปตรวจปริมาณโลหะหนักในดินและพืชด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ตรวจสมบัติทางเคมีของดิน ได้แก่ ค่า pH EC OM และตรวจน้ำหนักแห้งของพืช