การศึกษาสารสกัดในใบผักหวานบ้านที่มีผลต่อการลดความขมของหน่อไม้ไผ่บงหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปทิตตา ดั่งธนกุล, อรรัมภา เสมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีการนำใบผักหวานบ้าน มาใช้ในการต้มร่วมกันกับหน่อไม้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความขมของ

หน่อไม้ ผักหวานบ้านมีสารสำคัญที่มีผลต่อการความขมในหน่อไม้ที่นิยมรับประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบผักหวานบ้านที่มีผลต่อการลดความขมใน

หน่อไม้ โดยใช้วิธีการสกัดที่ดีที่สุดทีทำให้ได้สารสำคัญในใบผักหวานบ้าน และศึกษาปริมาณของสารสกัดของสาร

สำคัญที่ได้จากใบผักหวานบ้านที่มีผลต่อการลดความขมของหน่อไม้ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นของการนําพืชผักพื้น

บ้านที่มีในท้องถิ่นมาบูรณาการกับการลดความขมของหน่อไม้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่เกิดการตกค้างของสาร

ไซยาไนด์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหน่อไม้