เกมขับรถหลีกสิ่งกีดขวางเพื่อกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ พูลหน่าย, วริศรา วงษ์คำ, เจตน์สฤษฎิ์ แก้วสอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์เรื่องเกมขับรถหลีกสิ่งกีดขวางเพื่อกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเกมมาประยุกต์เข้ากับการกายภาพบำบัด เพื่อส่งเสริมการกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยคณะผู้จัดทำแบ่งการทำงานเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1. การสร้างเกมขับรถจาก Unity 2. การเขียนโค้ดจาก C# เพื่อเก็บค่าจาก Gyroscope 3. การสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการกายภาพบำบัด