ผลิตภัณฑ์ก้อนเจลผสมถ่านกัมมันต์และสารเคมีช่วยยืดอายุของกุหลาบตัดดอกหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจสิริ จันทนรุ่งโรจน์, กรจิรา จิรประภากร, วนิดา พริ้มขจีพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีร์นวัช นันตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ผลิตภัณฑ์ก้อนเจลผสมถ่านกัมมันต์และสารเคมีช่วยยืดอายุของกุหลาบตัดดอกหลังการเก็บเกี่ยว มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อผลิตวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการช่วยยืดอายุของกุหลาบตัดดอกที่ขายตามท้องตลาด ในการศึกษาจะนำสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการลดการผลิตเอทิลีนและ/หรือยับยั้งการเจริญของจุสินทรีย์ที่ท่อน้ำเลี้ยงของดอกไม้ ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) Methylcyclopropen (1-MCP) 8-hydroxyquinoline citrate (HQC) และpotassium permanganate (KMnO4) เป็นต้น ซึ่งถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในโครงงานนี้ผลิตมาจากเมล็ดลำไย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปลำไยอบแห้งอีกด้วย นอกจากนี้ยังศึกษาผลของสารอาหารที่ช่วยในการยืดอายุของดอกไม้ตัดดอก ได้แก่ น้ำตาลซูโครส และปุ๋ยน้ำ เป็นต้น โดยศึกษาผลของความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดต่ออายุของกุหลาบตัดดอก จากนั้นนำสารเหล่านี้ในความเข้มข้นและปริมาณที่เหมาะสมมาทำการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก้อนเจลโดยใช้น้ำแป้งมันสำปะหลังที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนและเติมกลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ก้อนเจลที่ผลิตได้นี้เมื่อนำไปใช้งานจะค่อย ๆ สลายตัวในน้ำและปลดปล่อยสารเคมีที่ส่งผลต่อการยืดอายุของดอกกุหลาบตัดดอก ทำให้ช่วยยืดอายุเฉลี่ยของกุหลาบตัดดอกได้นานถึงประมาณ 10 วัน