การเพิ่มประสิทธิภาพของเเผ่นฉนวนกันความร้อนจากน้ำยางพาราด้วยซิลิกาที่สกัดจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริยากร ไมยฤทธิ์, สุพิชชา แก้วเจริญ, กชกร หลานไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพัฒน์ ขวัญนิมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการสกัดซิลิกาจากชานอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเเผ่นฉนวนกันความร้อนจากน้ำยางพารา