แผ่นดูดซับเอทิลีนจากหญ้าคาเพื่อยืดระยะการสุกของกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวันรัตน์ ไมตรีจร, ชญานิษฐ์ ใบระเหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรสุดา รักทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการขนส่งกล้วยน้ำว้าในระยะทางไกลเป็นจำนวนมากซึ่งกล้วยน้ำว้าเป็นพืชที่มีการปล่อยแก๊สเอทิลีนออกมาในปริมาณมากเมื่ออยู่ในระยะสุกส่งผลให้กล้วยน้ำว้าจะเกิดการเน่าเสียได้ง่าย ดังนั้นผู้จัดทำจึงจัดทำกระดาษดูดซับเอทิลีนจากหญ้าคาเพื่อดูดซับเอทิลีนของกล้วยน้ำว้าซึ่งทำให้ควบคุมเวลาในการสุกของกล้วยน้ำว้าไม่ให้เกิดการเน่าเสียที่ระหว่างการขนส่งหรือที่ปลายทาง โดยผู้ศึกษาจะศึกษาเกี่ยวกับปริมาณผงกัมมันต์ที่สามารถยืดอายุกล้วยน้ำว้าได้มากที่สุดหลังจากนั้นจึงนำไปทดสอบห่อกล้วยน้ำว้าในระยะเวลาต่างๆ