แผ่นกรองฟอสเฟตจากเปลือกไข่และเปลือกหอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรญา เฟื่องหัตถกิจ, ธนัชชา โฉมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหามลพิษทางน้ำในประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเจริญเติบโตในด้านต่างๆของประเทศ ฟอสฟอรัสเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหามลพิษทางน้ำเนื่องจาก ฟอสฟอรัสละลายน้ำ (Soluble Reactive Phosphorus) หรือ ออโธฟอสเฟต (Orthophosphate) สารเหล่านี้ละลายน้ำได้ดี และแพลงก์ตอนพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการเจริญเติบโต ซึ่งตัวอย่างกิจกรรมที่เป็นสาเหตุของการปล่อยฟอสฟอรัสลงสู่แหล่งน้ำ เช่น น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมการซักล้างในครัวเรือน โดยผงซักฟอกทั่วไปจะมีสารโซเดียมไทรโพลิฟอสเฟตผสมอยู่เพื่อลดความกระด้างของน้ำ สารนี้เมื่อถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำโดยตรงจะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารจำพวกฟอสฟอรัสให้มีปริมาณที่สูงขึ้น โดย จะทำให้เกิด “ปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชัน (Eutrophication)” นั่นคือ พืชน้ำ เช่น สาหร่าย และแพลงก์ตอนพืช จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมฟอสฟอรัสที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำ

การกำจัดออโธฟอสเฟตสามารถทำได้หลายวิธี เช่นวิธีการกำจัดโดยใช้สารเคมี การทำให้เกิดการตกตะกอน การบำบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งบางวิธีที่กล่าวมาข้างต้นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และอาจเกิดขยะพิษที่กำจัดได้ยากตามมา ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นการจำกัดออโธฟอสเฟตโดยการใช้เปลือกไข่ไก่และเปลือกหอยซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง และมีความสามารถในการดูดซับออโธฟอสเฟตด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์ อีกทั้งเป็นการช่วยจัดการของเสียและของเหลือทิ้งเหล่านี้ด้วย และเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ทางผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะทำแผ่นกรองฟอสเฟตจากเปลือกไข่และเปลือกหอย