การพัฒนาคุณภาพน้ำด้วยเครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์แบบมัลติฟังก์ชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชุดา นิ, ญานิศา ธูปประทีป, ขวัญลักษณ์ ทัศนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไพศาล แมลงทับทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนถาวรานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาพรวมของโครงการเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำภายในโรงเรียนด้วยเครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์แบบมัลติฟังก์ชันซึ่งถูกควบคุมการทำงานด้วยระบบการควบคุมอัตโนมัติกล่าวคือเมื่อค่าความเป็นกรดด่าง และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เครื่องจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์แบบมัลติฟังก์ชันได้ใช้หลักการการสูบน้ำขึ้นไปตีบนอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจน แล้วนำมาฆ่าเชื้อด้วยแสงอาทิตย์ และได้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานกลในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์แบบมัลติฟังก์ชัน